Definitie & Pijlers

Wat is nu eigenlijk een Brede School? Deze vraag wordt vaak aan ons gesteld, heel vaak zelfs. Er zijn in het hele land niet twee dezelfde Brede Scholen. Een Brede School is ook géén gebouw maar een samenwerkingsverband  dat er op gericht is om de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten. Zij legt daarvoor verbindingen tussen kinderen, jeugd, ouders, scholen en allerlei organisaties die zich inzetten voor kinderen tussen de 0-12 jaar. Op deze manier probeert zij zoveel mogelijk afstemming te krijgen tussen alle organisaties die werken voor onze kinderen.

Omdat de Brede School een samenwerkingsverband is en zij bestaat uit diverse partners uit een dorp op onderwijs-welzijn-zorg-cultuur-sport en vrije tijd, bestaat er geen blauwdruk. Iedere Brede School heeft een andere identiteit.

Vanuit jarenlang experimenteren met de Brede School Nieuw Buinen, de eerste binnen de gemeente Borger-Odoorn, zijn visie en daaraan gekoppelde doelstellingen voor alle Brede Scholen binnen onze gemeente als volgt geformuleerd:
– de organisatie van activiteiten die de brede ontwikkeling van kinderen bevordert en stimuleert in de vorm van buitenschoolse activiteiten of een verlengde schooldag. Deze activiteiten kunnen de inhoudelijke ingrediënten (zorg, educatie, recreatie en opvang) voor een dagarrangement vormen.
– het Brede School aanbod sluit aan bij de behoeften van kinderen/jongeren en betrekt kinderen/jongeren actief bij de ontwikkeling daarvan
– de Brede School ontwikkelt een doorgaande leer- en zorglijn (0-18 jaar) en een samenhangende aanpak in het bevorderen en stimuleren van de taal- en leesontwikkeling waarbij ze de kinderen volgt (kindvolgsysteem)
– de Brede School:
# bevordert sociale competenties van kinderen
# is een voor ouders laagdrempelige toegang tot professionele hulpverlening
# biedt aanbod voor opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering aan ouders
# is onderdeel van een samenhangende zorgstructuur rond kinderen met gedrags- en andere ontwikkelingskwesties
# vergroot de sociale samenhang en veiligheid in de buurt door samen te werken met buurtorganisaties